ANVÄNDARVILLKOR FÖR DEN DIGITALA TJÄNSTEN ALLTID ÖPPET

För att, i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen, öka tillgängligheten erbjuder vårdgivaren Stockholms Läns Sjukvårdsområde inom Region Stockholm tjänsten Alltid öppet. Tjänsten ska i samverkan mellan patienten och vården öka tillgänglighet med hög patient- och informationssäkerhet. Om den vård som patienten erhåller via Alltid öppet inte leder till förväntat resultat bör patienten kontakta vården på nytt.

1. Allmänt

1.1 Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) tillhandahåller den digitala tjänsten Alltid öppet. Med appen Alltid öppet kan användaren boka mottagningsbesök och videomöten samt genomföra digitala vårdkontakter i form av videomöten och meddelandekonversationer med vårdenheter hos anslutna vårdgivare. Genom att använda tjänsten accepterar användaren de villkor som reglerar vad som gäller för tjänsten samt den integritetspolicy som beskriver hanteringen av personuppgifter. Användarvillkoren och integritetspolicyn finns tillgängliga i Alltid öppet och kan komma att ändras över tid. Användaren informeras då via tjänsten.

1.2 För säker identifiering måste användaren logga in med Mobilt BankID och vid första inloggningen ange sitt mobiltelefonnummer som bekräftas via SMS-kod.

1.3 I Alltid öppet finns en ombudsfunktion som möjliggör för vårdnadshavare att utföra ärenden åt barn upp till 13 år.

1.4 Alltid öppet ska inte användas i situationer som kräver akut sjukvård eller där det föreligger omedelbar fara för liv och hälsa.

1.5 Användaren kan vid frågor och funderingar på appen eller dess funktioner skapa ett supportärende i appen eller mejla på mejladress alltidoppet.slso@sll.se.

1.6 För frågor som gäller din vård hänvisas till vårdenheten.

1.7 Genom att använda tjänsten ger användaren sitt samtycke till att få SMS-aviseringar om bokade besök och andra ärenden till uppgivet mobiltelefonnummer. Användaren accepterar också att elektroniska kallelser kan skickas till appen Alltid öppet. I de fall en digital kallelse inte öppnas så sänds även en papperskallelse till användaren.

2. Begrepp och definitioner

2.1 Vårdgivare är den organisation som har ansvar för de vårdenheter där användaren är patient och erhåller hälso- och sjukvård.

2.2 Vårdenhet är en mottagning eller avdelning där hälso- och sjukvård utförs.

2.3 Verksamhetschef är utsedd av vårdgivaren och har det övergripande ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

2.4 Användare är den person som skapat ett användarkonto i Alltid öppet och accepterat användarvillkoren.

2.5 Patientjournal består av de handlingar som rör vården av patienten och upprättas av vårdenheten i separat journalsystem utanför Alltid öppet.

2.6 Med tjänsten avses applikationen Alltid öppet.

3. Personuppgifter

3.1 Genom att använda tjänsten lagras dina personuppgifter i Alltid öppet och dessa behandlas i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar här.

3.2 Användning av Alltid öppet innebär att vårdgivaren behandlar personuppgifter och journalför vården i enlighet med gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen och Patientdatalagen).

3.3 All insamlad information hanteras med stöd av rättslig grund – allmänt intresse.

4. Betalning för tjänsten

4.1 Användaren betalar för tjänsterna enligt de avgifter (inkl högkostnadsskydd) som gäller för Region Stockholm och Region Gotland. För videomöte skickas en faktura till användaren.

4.2 Användaren ansvarar för avbokning i enlighet med Region Stockholms och Region Gotlands regelverk. Uteblivna, ej avbokade besök, debiteras i de fall där så gäller enligt regelverket.

5. SLSO:s och vårdgivarnas ansvar

5.1 SLSO levererar Alltid öppet i enlighet med den beskrivning som finns i tjänsten.

5.2 SLSO ansvarar för att Alltid öppet och användning av Alltid öppet följer gällande lagstiftning.

5.3 SLSO ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppkommer om användaren använder tjänsten på ett felaktigt eller ej tillåtet sätt.

5.4 Vårdgivarna ansvarar för att den vårdpersonal som patienten möter i tjänsten har behörighet och rätt kompetens.

5.5 SLSO ansvarar för att hålla hög tillgänglighet i tjänsten. I de fall där tillgängligheten brister ska användaren via tjänsten informeras om detta. Detta gäller även vid planerade avbrott för underhåll/uppgraderingar.

5.6 SLSO ansvarar inte för fel i tjänsten som orsakas av fel/brister i anslutande nätverk eller i användarens hård- och/eller mjukvara.

6. Användarens ansvar

6.1 Användaren ansvarar för att SLSO har korrekt kontaktinformation och att snarast möjligt anmäla ändringar i kontaktuppgifter.

6.2 Användaren ansvarar för att identifiera sig korrekt i tjänsten via Mobilt BankID och för att skydda sitt Mobila BankID från obehörig användning.

6.3 Användaren ansvarar för att inte länka eller koppla Alltid öppet till andra tjänster/webbplatser.

6.4 Användaren ansvarar för att information som hanteras av användaren i Alltid öppet inte bryter mot svensk lagstiftning eller innehåller material som är stötande/kränkande eller riskerar att orsaka skada.

6.5 Användaren uppmanas att informera SLSO om brister och felaktigheter i tjänsten via e-post till alltidoppet.slso@sll.se.

7. Användare som bryter mot eller misstänks bryta mot användarvillkoren

7.1 SLSO avgör om tjänsten inte används på ett korrekt sätt, om användningen riskerar säkerheten i tjänsten eller om information som användaren hanterar i tjänsten inte kan godkännas.

7.2 SLSO har rätt att omgående ta bort information och användare från tjänsten, om informationen och användarens användning av tjänsten bedöms riskera eller komma att riskera informationssäkerhet, patientsäkerhet, skada för användare, SLSO och på tekniska system.

7.3 SLSO ansvarar inte för fel som beror på användaren eller något förhållande som användaren ansvarar för.

8. Rättigheter

8.1 Äganderätt och upphovsrätt till Alltid öppet är Region Stockholm via SLSO. All kopiering, och/eller annan användning av Alltid öppet kräver godkännande av SLSO.

9. Avstängning

9.1 SLSO har rätt att stänga av användaren från Alltid öppet i enlighet med vad som sägs under punkt 7.

9.2 Vid avstängning sker detta efter att användaren fått ett påpekande av verksamhetschef för berörd vårdenhet och inte inom tio dagar rättat påpekandet.

9.3 Vid avstängning från Alltid öppet ska SLSO lämna godkännande om användaren önskar använda tjänsten på nytt.

9.4 Avstängning påverkar inte de personuppgifter och den journal, som vårdgivaren är ansvarig för.

10. Ändringar

10.1 SLSO kan förändra omfattning och funktion i Alltid öppet. Förändringar kommer att synas i Alltid öppet.